Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem, odběratelem newsletteru nebo i návštěvníkem webových stránek www.dietka-jitka.cz, svěřujete mi své osobní údaje, za jejichž ochranu a zabezpečení zodpovídám. Seznamte se, prosím, proto s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které vyplývají z GDPR (General Data Protection Regulation, Nařízení o ochraně osobních údajů), platná od 25.5.2018.

Kdo je správce?

Já, jako společnost Jitka Tomešová, IČO 73981907, se sídlem 542 36 Libňatov 90 provozuji webové stránky www.dietka-jitka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě chcete v průběhu zpracování Vašich dat obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 606 628 707, nebo e-mailem na adrese info@dietka-jitka.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR:

 • zpracovávám Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti a/nebo uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování Vašich osobních údajů,
 • umožňuji Vám uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám jen ty osobní údaje, které jste mi sami svěřili, a to z následujících důvodů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání odpovědí na Vaše online dotazy, přihlášení na kurz aj.).
 • vedení účetnictví: jste-li mými klienty, potřebuji Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych splnila zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, pohlaví) používám na základě Vámi projeveného zájmu za účelem přímého marketingu – zasílání newsletteru. Svůj souhlas můžete pochopitelně prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo sms kdykoli odvolat.
  Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům nemá, kromě mě přístup žádná další osoba. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Ecomail.cz, s.r.o.
Meta (Facebook, Instagram)
Solitea, a.s. (iDoklad)
Účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění dalších služeb. Na každého dalšího případného zpracovatele budu pochopitelně klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na stávající zpracovatele a na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno pouze na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na e-mailové adrese info@dietka-jitka.cz.

 • právo na informace je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • právo na přístup Vám umožňuje vyzvat k doložení ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů můžete využít, pokud se u Vás některý z nich změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
 • právo na omezení zpracování můžete využít kdykoli, kdy se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z
  newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
 • právo na přenositelnost
  Pokud chcete své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě ve lhůtě alespoň 30 dnů.
 • právo na výmaz
  Sice na Vás nechci zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, můžete právo uplatnit. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.

V některých případech jsem ale vázána zákonnou povinností na skladování osobních údajů, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

 • stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Přesto budu ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení Vám zasílám, pokud jste projevili o zasílání zájem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a odběr newsletteru kdykoli ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz na konci v každého zaslaného e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že já osobně i všichni spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.